Jak powinna wyglądać prawidłowa sporządzona umowa o pracę?

W wielu przedsiębiorstwach podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę. To zgodne oświadczenie woli przez pracownika i pracodawcę, na mocy której ten pierwszy zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności, a ten drugi do zapłaty za te obowiązki odpowiedniego wynagrodzenia. Istotne jest natomiast prawidłowe sporządzenie takiej umowy, gdyż musi ona posiadać wszystkie niezbędne elementy, które są określone w Kodeksie pracy. Czego nie może zabraknąć w takim dokumencie?

Rodzaj umowy o pracę

Przede wszystkim pracodawca musi zadecydować o rodzaju umowy o pracę. Może być ona bezterminowa, a więc na czas nieokreślony. Porozumienie może być też jednak terminowe, a w takim przypadku mówi się o umowie na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy czy na zastępstwo. Dodatkowo każdy z tych rodzajów może poprzedzić umowa na okres próbny, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące. Jak sama nazwa wskazuje jest to czas próby, podczas którego pracodawca może ocenić czy dana osoba posiada odpowiednie umiejętności względem konkretnego stanowiska i czy jest wystarczająco efektywna. W przypadku zatrudnienia w formie umów na czas określony między tym samym pracodawcą i pracownikiem obowiązuje także pewien limit – okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może przekraczać 33 miesięcy, a ich łączna liczba nie może przekroczyć trzech. W przeciwnym razie od chwili przekroczenia 33 miesięcy lub zawarcia czwartej umowy tego typu jest ona automatycznie traktowana jako taka na czas nieokreślony. Wyjątkiem są warianty na czas określony w celu zastępstwa, wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji lub jeśli pracodawca przedstawi obiektywne przyczyny, które leżą po jego stronie. 

Forma zawarcia umowy i podstawowe informacje

Tego typu umowę zawiera się na piśmie, w języku polskim i w przynajmniej dwóch egzemplarzach – po jednym dla pracodawcy i pracownika. Jeżeli nie została zachowana forma pisemna, to najpóźniej w dniu pracy, zatrudniający musi potwierdzić pisemnie najważniejsze ustalenia umowne. W kontekście treści samej umowy podstawą jest informacja o dacie jej zawarcia, rodzaju zawartej umowy (na czas określony, nieokreślony itd.) oraz stronach umowy. W tej ostatniej kwestii ze strony pracodawcy powinny się znaleźć dane o nazwie firmy, adresie jej siedziby, numeru NIP, wpisu do KRS/CEIDG, imieniu i nazwisku reprezentanta firmy. W przypadku pracownika podaje się jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Warunki pracy i wynagrodzenia

Oprócz podstawowych informacji na umowie powinny się znaleźć kwestie dotyczące warunków pracy oraz płacy, a więc wynagrodzenia. Ważnym aspektem jest tutaj określenie rodzaju pracy, co może być sformułowane przez podanie funkcji, stanowiska lub zespołu czynności, które będzie wykonywała dana osoba. Niezbędnym elementem jest także miejsce wykonywania pracy, które może być podane w formie adresu siedziby firmy, gdzie pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Wreszcie w umowie zawiera się wynagrodzenie za pracę, które będzie odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy, umiejętnościom, kwalifikacjom i doświadczeniu pracownika. Poza wynagrodzeniem zasadniczym mogą być tu wskazane także inne składniki płacy, a więc premie czy nagrody, jeżeli pracodawca nie posiada oddzielnego regulaminu dotyczącego takich kwestii. Następnym elementem umowy jest wymiar czasu pracy. Może być ustalony przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy lub określenie jej trybu (np. zmianowego). Przy pełnym etacie normą jest tutaj 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Wreszcie powinien być także podany termin rozpoczęcia pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *