Rozdzielność majątkowa między małżonkami – co warto wiedzieć?

Rozdzielność majątkowa – co warto wiedzieć?

Rozdzielność majątkową pomiędzy dwiema osobami, które pozostają w formalnym związku małżeńskim nazywamy intercyzą małżeńską. Powody, dla których pary decydują się na podpisanie dokumentu są różne. Intercyzę można zawrzeć również bez konkretnych przesłanek, w celu zabezpieczenia interesów każdej ze stron. Często, gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą zawiera się rozdzielność majątkową. Tym sposobem jeśli interes będzie przynosił straty i zaczną się długi, nie mamy obowiązku spłaty zobowiązań partnera.

Intercyzy są popularne w środowisku ludzi majętnych, które często dysponują dużymi majątkami rodzinnymi. Jest to zabezpieczenie na wypadek rozwodu i podziału wspólnego majątku. Poniżej znajdziesz  najważniejsze wskazówki, które dotyczą zawierania intercyz małżeńskich.

Najważniejsze informacje

Zgodnie z prawem od chwili zawarcia związku małżeńskiego, gromadzony majątek jest wspólny. Dokumentem prawnym, który to potwierdza jest Kodeks Rodziny i Opiekuńczy, art. 31 :

 § 1.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Warto zaznaczyć, że wspólnota majątkowa obejmuje te dobra materialne, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa  przez oboje małżonków jak i przez każdego z małżonków z osobna.  Należy mieć również na uwadze, że każdy z małżonków, niezależnie w jakim stopniu przyczynia się do powstawania majątku wspólnego ma w nim taki sam udział. Przykładowo mieszkanie, które należało do kobiety przed ślubem nie wchodzi w skład majątku wspólnego i tym samym nie będzie podlegało podziałowi. Wspólnota majątkowa to domyślny ustrój, który zaczyna swój bieg wraz z dniem, w którym wstępujemy w związek małżeński, może to zmienić jedynie podpisanie intercyzy.

Ustanowienie rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami

Jeśli intercyza nie została zawarta przed ślubem, a istnieją przesłanki mówiące o konieczności wprowadzenia rozdzielności majątkowej mamy dwa rozwiązania. Pierwszym z nim jest zawarcie notarialnej umowy, gdzie notariusz sporządza akt własności. Z możliwości tej mogą skorzystać pary, które są zgodne, co do podziału majątku. Jeśli nie ma porozumienia stron pozostaje sądowe dochodzenie swoich praw. Wówczas do sądu kieruje się odpowiedni pozew wraz z uzasadnieniem. Drugie rozwiązanie ma miejsce zazwyczaj gdy jedna ze stron dopuszcza się naruszeń stanu małżeńskiej wspólnoty majątkowej. W grę wchodzą tutaj zaniedbania związane z brakiem wykonywania odpowiednich prac w gospodarstwie, hazard i sprzedaż przedmiotów na spłatę długów.

Gdy już osiągniesz rozdzielność majątkową

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej znosi wspólnotę majątkową. Każdy z małżonków posiada 50% udziału w rzeczach i aktywach, które zostały nabyte po zawarciu małżeństwa. Od tej pory, każdy z osobna zarządza  swoją częścią majątku. Przestajemy być także odpowiedzialni za długi zaciągnięte przez drugą stronę. Warto wspomnieć także, że wprowadzenie rozdzielności majątkowej wśród małżonków nie jest tym samym co rozwód. Małżeństwo tra nadal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *